Privacy verklaring

A.VOORAFGAAND

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving daaromtrent zoals de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens)  (Hierna: ‘AVG’) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 1. WIE ZIJN WE?

Le Cuisine J. (Van den Panhuysen, Jimmy) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel te 2940 Stabroek, Hoge Weg 250 met ondernemingsnummer BE0552899802 (Hierna: ‘Le Cuisine J., wij of ons’).

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: +32/ 3 235 76 43.
Email: info@lecuisinej.be

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatiegegevens : voornaam, naam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoon, email adres en rekeningnummer. We verwerken ook eventuele identificerende bedrijfsgegevens, zoals o.a. BTW nummer indien van toepassing
 1. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om reden van:

Doel Wettelijke basis
– Beheer van klanten en bestellingen

– contacten met klanten en prospecten

– Direct marketing

– Nieuwsbrief

– Contractuele noodzaak

– Toestemming

– Toestemming

– Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, consultants, boekhouders, advocaten,…) in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden deze privacy verklaring ook naleven en met wie indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten.

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 1. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

–   Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 1. KLACHTEN

Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via hogerstaande contactgegevens.

 1. WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van onze website kennis van krijgt.